Service och underhåll

Som brukare av ett medicinskt gassystem förväntar man sig att det alltid skall fungera. Våra 
servicetjänster fokuserar på förebyggande underhåll. Vår målsättning är att åtgärda
anläggningen innan 
ett eventuellt fel uppstår, och därmed minimera risken för driftsstopp,
samtidigt som säkerhet och 
komfort hålls på högsta nivå. Målsättningen är att driftansvariga
ska kunna inrikta sig på att förbättra 
systemet och inte lägga energi och tid på fel och reparationer.

Kundinformation ser vi som ett viktigt verktyg i vårt arbete och dialogen med våra kunder är av största 
vikt. Att fortlöpande informera om de serviceåtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som krävs för att 
säkerställa god funktion och säkerhet av anläggningen, anser vi självklart. Vi ser det som en viktig del i 
vårt ansvar att i samband med service påpeka fel och brister som vi upptäcker i även på sådan 
utrustning som inte levererats av Qmt3. För att en anläggning ska vara på topp måste alla komponenter 
fungera tillsammans och hålla samma höga standard.